Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

ZARZĄDZENIE NR 212

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969, z 2013 r. poz. 191, z 2016 r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 988) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   wiceprzewodniczący – przedstawiciel, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;”;

2)     w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)   po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

–     Ministra Cyfryzacji,

–     Ministra Edukacji Narodowej,

–     Ministra Energii,

–     Ministra Finansów,

–     Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

–     Ministra Infrastruktury,

–     Ministra Inwestycji i Rozwoju,

–     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

–     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

–     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–     Ministra Sportu i Turystyki,

–     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

–     Ministra Sprawiedliwości,

–     Ministra Środowiska,

–     Ministra Zdrowia;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

_________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 148

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969, z 2013 r. poz. 191 oraz z 2016 r. poz. 772) wprowadza się następujące zmiany:

1)     tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową”;

2)     w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, zwany dalej „Zespołem”.”;

3)     w § 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1)   formułowanie zaleceń w celu usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

2)     zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami administracji rządowej w kwestiach dotyczących wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

3)     formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie kierunków rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;”;

4)     w § 3 w ust. 1:

a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   wiceprzewodniczący – przedstawiciel, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Finansów;”,

b)     w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)   po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

–     Ministra Cyfryzacji,

–     Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

–     Ministra Edukacji Narodowej,

–     Ministra Energii,

–     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

–     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

–     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

–     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–     Ministra Rozwoju i Finansów – w Ministerstwie Finansów,

–     Ministra Sportu i Turystyki,

–     Ministra Sprawiedliwości,

–     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

–     Ministra Środowiska,

–     Ministra Zdrowia;”;

5)     w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

___________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 103

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969 oraz z 2013 r. poz. 191) w § 3 w ust. 1:

1)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   wiceprzewodniczący – przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Rozwoju;”;

2)     w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)   wyznaczeni po 1 przedstawicielu w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez:

–     Ministra Cyfryzacji,

–     Ministra Edukacji Narodowej,

–     Ministra Energii,

–     Ministra Finansów,

–     Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

–     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

–     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

–     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

–     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–     Ministra Skarbu Państwa,

–     Ministra Sportu i Turystyki,

–     Ministra Sprawiedliwości,

–     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

–     Ministra Spraw Zagranicznych,

–     Ministra Środowiska,

–     Ministra Zdrowia;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

_______________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M. P. poz. 969) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

DONALD TUSK
 

_____________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 108
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2012 r.


w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) formułowanie zaleceń w celu usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy w ramach partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;
2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami administracji rządowej w kwestiach dotyczących partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;
3) formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie kierunków rozwoju partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;
4) analiza i ocena propozycji projektów współpracy gospodarczo-politycznej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;
5) monitorowanie procesu i działań na rzecz rozwoju dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;
6) monitorowanie sprawnego działania kanału komunikacyjnego związanego z rozwojem dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych;
2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Gospodarki;
3) członkowie:
a) ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej,
b) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
c) wyznaczeni po 1 przedstawicielu w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez:
– Ministra Rozwoju Regionalnego,
– Ministra Administracji i Cyfryzacji,
– Ministra Skarbu Państwa,
– Ministra Spraw Wewnętrznych,
– Ministra Sprawiedliwości,
– Ministra Środowiska,
– Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– Ministra Sportu i Turystyki,
– Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
– Ministra Finansów,
– Ministra Obrony Narodowej,
– Ministra Spraw Zagranicznych,
– Ministra Edukacji Narodowej,
– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) sekretarz – osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Zagranicznych.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy do roku;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) kieruje pracami Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu przewodniczący ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w charakterze doradców przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji istotnych z punktu widzenia współpracy strategicznej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami Zespołu.

§ 7. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 8. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 9. 1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego – za rok bieżący, trwający w chwili składania sprawozdania.
2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 10. 1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu ustalony przez przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
2. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

§ 11. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 12. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach Azji i Pacyfiku urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych.

§ 13. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW

DONALD TUSK

 

 

 

 

 


 

Data publikacji : 11.12.2012

Data modyfikacji : 29.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4649