Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ZARZĄDZENIE Nr 90

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zmienionym zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w ust. 1:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, wyznaczony przez Ministra Rozwoju,”,

b)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   członkowie, odpowiednio w randze: sekretarza stanu, podsekretarza stanu, prezesa lub wiceprezesa, przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, wyznaczeni przez:

a)     Ministra Cyfryzacji,

b)    Ministra Edukacji Narodowej,

c)     Ministra Energii,

d)    Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

f)     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g)     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h)     Ministra Obrony Narodowej,

i)     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k)     Ministra Skarbu Państwa,

l)     Ministra Sportu i Turystyki,

m)    Ministra Sprawiedliwości,

n)     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

o)    Ministra Środowiska,

p)    Ministra Zdrowia,

q)    Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

r)     Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

s)     Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

t)     Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

u)     Szefa Służby Cywilnej.”;

2)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

_________________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) członkowie, odpowiednio w randze: sekretarza stanu, podsekretarza stanu, prezesa lub wiceprezesa, przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, wyznaczeni przez:
a) Ministra Administracji i Cyfryzacji,
b) Ministra Edukacji Narodowej,
c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
g) Ministra Rozwoju Regionalnego,
h) Ministra Skarbu Państwa,
i) Ministra Sportu i Turystyki,
j) Ministra Sprawiedliwości,
k) Ministra Spraw Wewnętrznych,
l) Ministra Środowiska,
m) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
n) Ministra Zdrowia,
o) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
p) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
q) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
r) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
s) Szefa Służby Cywilnej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 926, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem doradczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) przedstawiania Radzie ministrów wniosków i stanowisk w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej „OECD”, oraz Memorandum – Stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec niektórych aktów prawnych OECD.
2) Przygotowywanie propozycji wniosków dotyczących działań związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach OECD,
3) Dokonywanie oceny zgodności stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanego na forum OECD ze stanowiskiem prezentowanym na forum innych organizacji międzynarodowych,
4) Doradzanie w sprawach dotyczących stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniach Rady Ministerialnej OECD,
5) Doradzanie w sprawach propozycji stanowiska strony polskiej w kwestii programu i budżetu OECD,
6) Inicjowanie innych działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w OECD.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wyznaczony przez Ministra Gospodarki,
2) zastępcy przewodniczącego
- sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych,
- sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wyznaczony przez Ministra Finansów,
3) członkowie, odpowiednio w randze: sekretarza stanu, podsekretarza stanu, prezesa lub wiceprezesa, wyznaczeni przez:
a) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
b) Ministra Infrastruktury,
c) Ministra Kultury,
d) Ministra Nauki,
e) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
g) Ministra Skarbu Państwa,
h) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
i) Ministra Sprawiedliwości;
j) Ministra Środowiska,
k) Ministra Zdrowia,
l) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
m) Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,
n) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
o) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
p) Szefa Służby Cywilnej.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby nie wchodzące w skład Zespołu, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac.

§ 4.1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu,
2) przewodniczy posiedzeniom,
3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego.
3. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2, za rok poprzedni.

§ 5. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania wszechstronnej pomocy Zespołowi w realizacji zadań.

§ 6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.

§ 7. Sprawy prowadzone przez Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, utworzony na podstawie zarządzenia Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, i nie zakończone do wejścia w życie niniejszego zarządzenia przejmuje Zespół, o którym mowa w § 1.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
Leszek Miller
 

Data publikacji : 30.07.2012

Data modyfikacji : 13.07.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4798