Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI)

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  14 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.    W skład Zespołu wchodzą:

1)     Przewodniczący – podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, właściwy w sprawach działania Zespołu;

2)     Członkowie – eksperci wyznaczeni przez:

a)    Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b)   ministra właściwego do spraw gospodarki,

c)    ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

d)   Ministra Obrony Narodowej,

e)    Ministra Sprawiedliwości,

f)    ministra właściwego do spraw transportu,

g)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

h)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

i)    Szefa Agencji Wywiadu,

j)    Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

k)   Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

l)    Komendanta Głównego Policji,

m)  Komendanta Głównego Straży Granicznej,

n)   Szefa Służby Celnej;

3)     sekretarz – osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.”,

b)     uchyla się ust. 2;

2)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1)     zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu;

2)     tworzenie, w celu realizacji zadań Zespołu, grup roboczych złożonych z wybranych członków Zespołu;

3)     przedstawianie Radzie Ministrów, w terminie do 31 stycznia każdego roku, sprawozdań z realizacji w roku ubiegłym zadań, o których mowa w § 2.

3. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.

4. Szczegółowy sposób i tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu, uchwalony przez Zespół na wniosek Przewodniczącego.”;

3)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW 

Donald Tusk 

__________________________________  

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  36

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3  kwietnia 2008 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o  Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i  implementacji "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI), zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

 1. wypracowywanie propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów dotyczących zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania;
 2. wypracowywanie oraz przedkładanie Radzie Ministrów propozycji działań w zakresie zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania;
 3. opracowanie w celu przedłożenia Radzie Ministrów koncepcji "narodowego mechanizmu przechwytywania" nielegalnych transportów broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania;
 4. analizowanie problemów związanych z nielegalnym rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji, towarów podwójnego zastosowania oraz z rozpowszechnianiem wiedzy (w szczególności w zakresie fizyki jądrowej) przydatnej w pracach badawczych nad bronią masowego rażenia, środkami jej przenoszenia, materiałami i technologiami do jej produkcji oraz towarami podwójnego zastosowania;
 5. analizowanie aktów prawnych oraz przedkładanie Radzie Ministrów propozycji założeń działań legislacyjnych zmierzających do zwiększenia zdolności państwa do przeciwdziałania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i  technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania;
 6. proponowanie organizacji konferencji, ćwiczeń, szkoleń oraz seminariów dotyczących zapobiegania i zwalczania nielegalnego rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych właściwy w sprawach działania Zespołu;
 2. Członkowie - eksperci wyznaczeni przez:
 3. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 4. Ministra Gospodarki,
 5. Ministra Infrastruktury,
 6. Ministra Obrony Narodowej,
 7. Ministra Sprawiedliwości,
 8. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 9. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 10. Szefa Agencji Wywiadu,
 11. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 12. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
 13. Komendanta Głównego Policji,
 14. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 15. Szefa Służby Celnej;

      3.  sekretarz - osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

2. Funkcję Przewodniczącego Zespołu może sprawować, w jego imieniu, upoważniona przez niego osoba.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby.

4. Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz Zespołu muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą "tajne".

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, jeżeli ich udział w pracach Zespołu wiązać się będzie z dostępem do informacji niejawnych.

§ 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
 2. zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu;
 3. tworzenie, w celu realizacji zadań Zespołu, grup roboczych złożonych z wybranych członków Zespołu;
 4. przedstawianie Radzie Ministrów, w terminie do 31 stycznia każdego roku, sprawozdań z realizacji w roku ubiegłym zadań, o których mowa w § 2.
 5. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.
 6. Szczegółowy sposób i tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu, uchwalony przez Zespół na wniosek Przewodniczącego.

§ 5. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 6. Podmioty wskazane w § 3 ust. 1 pkt 2 wyznaczą jednego lub więcej ekspertów do uczestniczenia w pracach Zespołu w terminie 14 dni od dnia podpisania zarządzenia.

§ 7. Zarzšdzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

_____________
1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z  2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Data publikacji : 23.06.2008

Data modyfikacji : 29.01.2013
Rejestr zmian
Autor : root
Osoba publikująca: Monika Chomiuk


liczba wejść: 4826