Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 84
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagra¬nicznych;
2) Wiceprzewodniczący:
a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – wyznaczony do uczestnictwa w pracach Zespołu przez Ministra Obrony Narodowej,
b) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyznaczony do uczestnictwa w pracach Zespołu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;”,
b) pkt 3 lit. c i d otrzymują brzmienie:
„c) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
d) ministra właściwego do spraw zagranicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

_______________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.
 

___________________________________________

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 9

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.   Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu, zwany dalej "Zespołem".

 2.   Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.  Do zadań Zespołu należy:

1) formułowanie zaleceń dla usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie cywilnej i wojskowej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu;

2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji na temat bezpieczeństwa oraz działań cywilnych i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu;

3) formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie dalszego zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu, w tym przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego zasadności utworzenia polskiego Regionalnego Zespołu Odbudowy (PRT) w Islamskiej Republice Afganistanu;

4) analiza i ocena propozycji projektów polskiej pomocy rozwojowej dla Islamskiej Republiki Afganistanu;

5) monitorowanie procesu realizacji projektów pomocy rozwojowej dla Islamskiej Republiki Afganistanu;

6) monitorowanie procesu realizacji działań związanych z doraźną pomocą humanitarną dla ludności zamieszkałej na terenie Islamskiej Republiki Afganistanu.

§ 3.   W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) Wiceprzewodniczący:

a) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

b) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) Członkowie wyznaczeni przez:

a) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) Ministra Obrony Narodowej,

c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 4.   Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący wyznaczany przez Przewodniczącego.

§ 5.   Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 6.   Przewodniczący, w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji istotnych z punktu widzenia zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w działania stabilizacyjne oraz z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej w Islamskiej Republice Afganistanu.

§ 7.   Przewodniczący, w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi, może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 8.   W celu wykonania określonego zadania, na wniosek członków Zespołu, Przewodniczący może tworzyć grupy robocze z osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych.

§ 9.   Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego.

§ 10.   Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 11.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

____________
1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600. Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600.

Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600.

Data publikacji : 23.06.2008

Data modyfikacji : 07.11.2011
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Monika Chomiuk
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3836