Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

ZARZĄDZENIE NR 92

PREZESA RADY MINISTRÓW

                                                                                                                                                                z dnia 7 czerwca 2018 r.                                                                                                                                                               

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r., zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniem nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g)   Komendant Służby Ochrony Państwa lub jego zastępca,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 160

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r., zarządzeniem nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3:

a)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, zaprasza się Prokuratora Krajowego lub osobę go zastępującą.”,

b)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 1a, w szczególności osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.”;

2)     w § 4 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały, zwykłą większością głosów osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 1a.”;

3)     w § 5:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 1a i 4, tworzyć zespoły zadaniowe.”,

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W pracach zespołów zadaniowych mogą uczestniczyć oddelegowani funkcjonariusze, żołnierze oraz pracownicy urzędów lub jednostek organizacyjnych obsługujących organy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 1a.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

___________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 32

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. oraz zarządzeniem nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w ust. 1 w pkt 4:

a)     uchyla się lit. o,

b)     lit. q otrzymuje brzmienie:

„q)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub jego zastępca,”;

2)     w § 4 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały, zwykłą większością głosów osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

____________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 86

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r., zarządzeniem nr 18 z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 84 z dnia 18 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3:

a)     w ust. 1:

–     pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1)   przewodniczący – minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)     zastępcy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, a także Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;

3)     sekretarz – osoba powołana przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;”,

–     w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a)   sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b)     sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,”,

b)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcję przewodniczącego Zespołu może sprawować, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważniony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

2)     w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5, komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych właściwa do spraw zagrożeń terrorystycznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

______________________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 84

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. oraz zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 4 po lit. k dodaje się lit. ka w brzmieniu:

„ka) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych lub jego zastępca,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Ewa Kopacz

__________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 18

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionym zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r. oraz zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w ust. 1:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   przewodniczący – Minister Spraw Wewnętrznych;”,

b)    w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a)   sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b)     sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,”;

2)     w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcję przewodniczącego Zespołu może sprawować, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, upoważniony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.”;

3)     w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5, komórka organizacyjna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych właściwa do spraw zagrożeń terrorystycznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Donald Tusk

_____________________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zmienionego zarządzeniem nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opracowywanie propozycji zmierzających do usprawnienia metod i form zwalczania terroryzmu oraz występowanie z wnioskiem do właściwych organów o podjęcie w tym zakresie prac legislacyjnych;";
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 dodaje się literę r w brzmieniu:
„r) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub osoba go zastępująca.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW


Donald Tusk

 

______________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

 

________________________________________

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zastępcy - Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, a także minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) członkowie:
a) sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
c) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych lub osoba go zastępująca,
d) Szef Obrony Cywilnej Kraju lub jego zastępca,
e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca,
f) Szef Agencji Wywiadu lub jego zastępca,
g) Szef Biura Ochrony Rządu lub jego zastępca,
h) Komendant Główny Policji lub jego zastępca,
i) Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,
j) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępca,
k) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub jego zastępca,
l) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub jego zastępca,
m) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub jego zastępca,
n) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub jego zastępca,
o) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub osoba go zastępująca,
p) Generalny Inspektor Informacji Finansowej lub osoba go zastępująca,
q) Szef Służby Celnej lub jego zastępca.";

2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Członkowie Zespołu mogą zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby, których wiedza i doświadczenie może być przydatne w pracach Zespołu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Zespołu.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

____________________________________________________ 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastępcy - Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, a także minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) członkowie:
a) sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, przeciwdzia¬łania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
c) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych lub osoba go zastępująca,
d) Szef Obrony Cywilnej Kraju lub jego zastępca,
e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca,
f) Szef Agencji Wywiadu lub jego zastępca,
g) Szef Biura Ochrony Rządu lub jego zastępca,
h) Komendant Główny Policji lub jego zastępca,
i) Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,
j) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępca,
k) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub jego zastępca,
l) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub jego zastępca,
m) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub jego zastępca,
n) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub jego zastępca,
o) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub osoba go zastępująca,
p) Generalny Inspektor Informacji Finansowej lub osoba go zastępująca,
q) Szef Służby Celnej lub jego zastępca.";

2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkowie Zespołu mogą zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby, których wiedza i doświadczenie może być przydatne w pracach Zespołu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Zespołu.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

______________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia  25 października  2006 r.  
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych  

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, zwany dalej 'Zespołem'.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zespół zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy: monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, ich analiza i ocena, a także przedstawianie opinii i wniosków dla Rady Ministrów; opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu, w szczególności standardów oceny występowania zagrożenia i określania jego poziomu; inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej, w szczególności w zakresie wykorzystania informacji oraz rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu; występowanie z wnioskiem do właściwych ministrów w celu podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do usprawnienia metod i form zwalczania terroryzmu; organizowanie współpracy z innymi państwami w zakresie zwalczania terroryzmu oraz koordynacja wymiany informacji i organizowanych wspólnych operacji; inicjowanie szkoleń i konferencji dotyczących zwalczania terroryzmu.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
zastępcy - Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych oraz minister-członek Rady Ministrów - Koordynator Służb Specjalnych Zbigniew Wassermann;
sekretarz - osoba powołana przez przewodniczącego Zespołu;
członkowie: sekretarz lub podsekretarz stanu wskazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Szef Obrony Cywilnej Kraju,
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szef Agencji Wywiadu,
Szef Biura Ochrony Rządu,
Komendant Główny Policji,
Komendant Główny Straży Granicznej,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Szef Służby Celnej.

2. Funkcję przewodniczącego Zespołu może sprawować, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, upoważniony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Funkcje zastępców przewodniczącego Zespołu mogą sprawować, w imieniu ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ich upoważnieni zastępcy.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż określone w ust. 1, w szczególności osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

§ 4. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy - co najmniej raz w miesiącu.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji jego zadań.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego Zespołu.

6. Przewodniczący Zespołu składa Radzie Ministrów, w terminie do 31 stycznia każdego roku, sprawozdania za rok ubiegły z działalności Zespołu.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może, spośród członków Zespołu i osób, o których mowa w § 3 ust. 4, tworzyć zespoły zadaniowe.

2. Przewodniczący Zespołu określa szczegółowe zadania, termin ich wykonania, zasady działania, skład osobowy i siedzibę zespołu zadaniowego oraz powołuje jego kierownika.

3. W pracach zespołów zadaniowych mogą uczestniczyć oddelegowani funkcjonariusze, żołnierze oraz pracownicy urzędów lub jednostek organizacyjnych obsługujących organy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

4. Koszty oddelegowania funkcjonariuszy, żołnierzy oraz pracowników ponoszą jednostki organizacyjne ich delegujące.

5. Koszty czynności podejmowanych w ramach zespołów zadaniowych są pokrywane przez jednostki, które dokonują czynności.

§ 6. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową powołanego zespołu zadaniowego zapewnia organ, którego przedstawiciel jest kierownikiem zespołu zadaniowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Jarosław Kaczyński

________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.    

Metadane

Data publikacji : 25.10.2006
Data modyfikacji : 08.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry