Organy pomocnicze Rady Ministrów

Polski Komitet Doradczy

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
 

Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Polski Komitet Doradczy, zwany dalej "Komitetem", jako organ pomocniczy Rady Ministrów. 2. Polski Komitet Doradczy jest organem kolegialnym, właściwym w sprawach koordynacji działań dotyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego, zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisaną w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwaną dalej "Konwencją Haską".

§ 2. Zakres działania Komitetu obejmuje w szczególności: 1) przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wniosków dotyczących działań legislacyjnych, technicznych lub wojskowych, jakie należy podjąć w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego, a także w przypadku udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach pokojowych i stabilizacyjnych podejmowanych przez organizacje międzynarodowe za zgodą Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zapewnienia wykonania postanowień Konwencji Haskiej oraz związanych z nią Protokołów, których Polska jest stroną; 2) występowanie do Rady Ministrów z wnioskami mającymi na celu zapewnienie - na wypadek konfliktu zbrojnego - znajomości, poszanowania i ochrony przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zabytków znajdujących się zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych krajów; 3) zapewnienie w porozumieniu z organami administracji rządowej łączności i współpracy z Komitetami o podobnym charakterze innych państw oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi; 4) udzielanie wyjaśnień, w zakresie realizacji postanowień Konwencji Haskiej i związanych z nią Protokołów, instytucjom i organom władzy publicznej oraz organizacjom społecznym i pozarządowym.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący, sekretarz i członkowie. 2. Strukturę organizacyjną Komitetu tworzą: 1) przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub sekretarz (podsekretarz) stanu w urzędzie obsługującym tego ministra odpowiedzialny za ochronę zabytków; 2) sekretarz Komitetu; 3) członkowie Komitetu: a) czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, b) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, c) po jednym przedstawicielu: Ministra Obrony Narodowej,  Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw zagranicznych, d) trzy osoby posiadające kwalifikacje specjalisty w dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 4. 1. Przewodniczącego Komitetu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 2. Członków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a-c, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych ministrów. 3. Członków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. d, powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu. 4. Sekretarz Komitetu jest powoływany przez przewodniczącego Komitetu na posiedzeniu Komitetu spośród członków wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a. W tym samym trybie następuje jego odwołanie.

§ 5. 1. Komitet rozpatruje sprawy należące do jego właściwości na posiedzeniach, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych - również w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez osoby wchodzące w skład Komitetu (tryb obiegowy). 2. Projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia w trybie obiegowym rozsyła do osób wchodzących w skład Komitetu sekretarz Komitetu, określając termin przekazania stanowiska w przedłożonej sprawie. 3. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu. 4. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu, jego akceptację uzyskuje się w drodze uzgodnienia na posiedzeniu Komitetu. Uchwała o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag jest podejmowana w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu. Przyjęta przez Komitet ostateczna wersja dokumentu jest przesyłana do wszystkich członków Komitetu.

§ 6. 1. Komitet może wyłonić spośród swoich członków grupę roboczą do opracowania ocen i analiz służących przygotowaniu opinii i wniosków, o których mowa w § 2. 2. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczący grupy wybierany na jej posiedzeniu. 3. Opracowania, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej są przesyłane sekretarzowi Komitetu.

§ 7. W celu wykonania powierzonych zadań przewodniczący Komitetu może w szczególności: 1) zapraszać do udziału w pracach Komitetu przedstawicieli specjalistycznych jednostek ochrony zabytków (w szczególności: wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, obrony cywilnej) oraz inne osoby niebędące członkami Komitetu; 2) zlecać wykonanie ekspertyz, ocen, tłumaczeń i innych prac, których problematyka wynika z zakresu działania Komitetu; 3)

§ 8. 1. Komitet wyraża swoją opinię w formie uchwały. 2. Uchwała jest podejmowana w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu.

§ 9. 1. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przewodniczący Komitetu. 2. Komitet może obradować przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komitet ustala program działania i plan prac na dany rok. 4. Posiedzenia Komitetu odbywają się, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co pół roku. 5. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad oraz z przygotowanymi projektami dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2, § 6 ust. 3 oraz w § 7 pkt 2, rozsyła sekretarz Komitetu, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia. 6. Posiedzenie Komitetu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.

§ 10. 1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Komitetu. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) datę i miejsce posiedzenia; 2) porządek obrad; 3) listę osób z podpisami; 4) wyniki głosowania; 5) treść uchwał i ich uzasadnienia; 6) informacje o dokumentach przyjętych w trybie obiegowym. 3. Do protokołu z posiedzenia Komitetu załącza się dokumenty i materiały rozpatrywane przez Komitet w trakcie jego posiedzenia. 4. Protokół posiedzenia lub wyciągi z protokołu sekretarz Komitetu doręcza członkom Komitetu i pozostałym osobom uczestniczącym w posiedzeniu oraz innym osobom, jeżeli dotyczą ich ustalenia podjęte na posiedzeniu.

§ 11. 1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. 2. Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedzeniach Komitetu oraz w posiedzeniach grup roboczych. 3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej członkowie Komitetu są obowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 12. 1. Osoby biorące udział w posiedzeniach Komitetu otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 2. Diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługują w przypadku, gdy posiedzenia Komitetu odbywają się poza miejscem ich zamieszkania lub świadczenia pracy.

§ 13. 1. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 2. Koszty działalności Komitetu są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 14. Przewodniczący Komitetu, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z działalności Komitetu za rok poprzedni.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji : 27.04.2004

Data modyfikacji : 01.07.2008
Rejestr zmian
Autor : Leszek Miller (Prezes Rady Ministrów)
Osoba publikująca: root


liczba wejść: 6051