Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Aleksander Grzelak
- Krzysztof Księżopolski

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm. )
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:

02.03.2020 r.:
- Izabela Kucińska-Śwgost
- Anna Elżbieta Stasiak-Apelska

05.03.2020 r.:
- Katarzyna Solecka
- Krzysztof Michał Zaręba

06.03.2020 r.:
- Agnieszka Dorota Buras
- Patryk Ireneusz Felmet

09.03.2020 r.:
- Jarosław Piotr Wróbel
- Paweł Michał Stępkowski

10.03.2020 r.:
- Małgorzata Józefa Brańka
- Radosław Leszek Kwaśnicki
- Leszek Marian Piechota
- Miłosława Błaszyk-Zjawińska
- Igor Daniel Frydrykiewicz
- Paweł Wojciechowski
- Katarzyna Monika Krzywda
- Wojciech Paweł Cel

13.03.2020 r.
- Michał Tadeusz Żydek
- Agnieszka Jarecka
- Marcin Krystian Osowski

16.03.2020 r.:
- Jacek Goliński
- Łukasz Strugacz
- Tomasz Stanisław Stępniowski
- Stanisława Marzena Kasprzycka
- Marcin Tomasz Mauer
- Aneta Ziemba
- Andzrej Śliwka

18.03.2020 r.:
- Jerzy Dariusz Malec
- Elżbieta Barbara Borowska
- Maciej Karol Drogoń
- Tadeusz Stanisław Niszczota
- Krzysztof Kuśmierowski

19.03.2020 r.:
- Trajan Janusz Szuladziński
- Izabela Julita Felczak-Poturnicka
- Mariusz Fistek

20.03.2020 r.:
- Adam Wojciech Sekściński
- Tomasz Słupecki
- Jarosław Piotr Wróbel
- Anna Dorota Kierkowska
- Małgorzata Olga Czeczott
- Piotr Banasiak

23.03.2020 r.:
- Grzegorz Wróbel
- Michał Madejek
- Paulina Sylwia Sala
- Krzysztof Tomasz Fuzowski
- Magdalena Ozimkowska-Sarzała
- Magdalena Kinga Dziubich-Trędewicz
- Waldemar Jakson
- Monika Izabela Zielińska
- Piotr Tomasz Wycech
- Magdalena Anna Kit-Krawczyk
- Daniel Nowak
- Elżbieta Kurtys-Jędrusiak
- Elżbieta Jerzak
- Marcin Michalak

24.03.2020 r.:
- Jarosław Mariusz Latacz
- Jan Piotr Chrapek
- Wioletta Czemiel-Grzybowska
- Zbigniew Stefan Fałek

25.03.2020 r.:
- Łukasz Piotr Piątek
- Grzegorz Jan Semerjak
- Marta Maria Gawłowicz
- Sławomir Robert Stypułkowski
- Izabela Wierzchowska
- Beata Kozłowska-Chyła

pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
w lutym 2020 r. w lutym 2020 r.
w styczniu 2020 r. w styczniu 2020 r.
w roku 2019 w roku 2019
w roku 2018 w roku 2018
w roku 2017 w roku 2017


Wzory formularzy:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - odt

  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego spółek, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 24 pkt 1-1b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z załącznikami do Wniosku.
  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 24 pkt 1c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - nie dotyczy spółek.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Instrumentów Rozwojowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306 tj.) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.


KONTAKT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Instrumentów Rozwojowych
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 84 50
email: obsluga_rada_sp@kprm.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 25.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry