Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Aleksander Grzelak.

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:

03.06.2019 r.:
- Beata Grażyna Szymanek
- Mariusz Drapała
- Janusz Marian Kocaj
- Adam Mariusz Oleś
- Edward Stefan Grześkowiak
- Sylwia Daniela Gęsicka
- Witold Andrzej Antoniewicz
- Romuald Andrzej Kowalski
- Robert Rożek
- Sławomir Kozioł
- Małgorzata Barbara Łącka
- Katarzyna Joanna Krawczyk
- Marek Maciej Szczerbak

04.06.2019 r.:
- Mariusz Lipski 
- Łukasz Leszek Kossacki-Lytwyn
- Krzysztof Piotr Podkański
- Arkadiusz Kopera
- Jacek Cezary Grzywacz
- Paweł Tadeusz Dzierżanowski
- Michał Tomasz Król

05.06.2019 r.:
- Krzysztof Kuśmierowski
- Magdalena Ruszniak
- Tomasz Górski
- Magdalena Jolanta Wyrzykowska-Glezner
- Jacek Zbigniew Kawczyński
- Sławomir Robert Stypułkowski
- Marcin Cahrczuk
- Klaudia Nina Zych-Rakoczy
- Bogdan Adam Bakalarz
- Wojciech Grzegorz Szymczak
- Robert Zdzisław Rybka
- Konrad Władysław Firlej
- Jarosław Paweł Mejsak
- Dorota Głuchowska
- Dariusz Paweł Orman
- Jarosław Zdzisław Pierzak

06.06.2019 r.:
- Marcin Wojdyła
- Jan Kasperowicz
- Piotr Witold Kwapisiński
- Grzegorz Wojciech Dolecki
- Arkadiusz Szymański
- Adam Zdzisław Milewski
- Jakub Maciejak
- Daniel Marian Wiśniewski
- Jędrzej Zygmunt Kantor
- Romuald Emil Ukleja
- Krzysztof Antoni Mentlik
- Aleksander Marian Sobolewski
- Magdalena Proga-Stępień

07.06.2019 r.:
- Mateusz Piotr Rak
- Paweł Gałazin
- Franciszek Józef Romaniak
- Jerzy Józef Kruk
- Tomasz Lenart
- Małgorzata Radomska
- Grzegorz Jan Benke

10.06.2019 r.:
- Adam Ciszkowski
- Anna Maria Napiórkowska
- Agnieszka Stryjewska
- Kazimierz Józef Janiak
- Mirosław Matyszczak
- Waldemar Micek
- Remigiusz Adam Nadolny
- Wojciech Piniarski
- Stanisław Kamiński
- Aneta Monika Suchorowska
- Aneta Grażyna Batko
- Jerzy Majchrzak
- Agnieszka Maryla Zalewska
- Elżbieta Anna Królikowska
- Aleksandra Elżbieta Ignacy
- Joanna Urbisch
- Tomasz Kuchta
- Piotr Burmistrz
- Jarosław Adam Szczechowicz
- Agnieszka Helena Drożdż-Wilk
- Małgorzata Barbara Łącka

11.06.2019 r.:
- Andrzej Górski
- Jerzy Jarosław Protasewicz
- Małgorzata Maria Gumuś
- Elżbieta Maria Ostrowska
- Jolanta Dębiak
- Janusz Marcin Woźniak
- Iwona Beata Czech-Wojdecka
- Łukasz Jerzy Kudlicki
- Andrzej Jacek Sieradz
- Paweł Michał Rogosz
- Sylwia Beata Sobolewska
- Marcin Jacek Zaborniak
- Jarosław Siekierko
 

pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
w maju 2019 r. w maju 2019 r.
w kwietniu 2019 r. w kwietniu 2019 r.
w marcu 2019 r. w marcu 2019 r.
w lutym 2019 r. w lutym 2019 r.
w styczniu 2019 r. w styczniu 2019 r.
w roku 2018 w roku 2018
w roku 2017 w roku 2017


Wzory formularzy:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - odt

  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego spółek, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1-5 w związku z art. 24 pkt. 1-1b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z załącznikami do Wniosku.
  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 24 pkt. 1c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - nie dotyczy spółek.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

Data publikacji : 12.06.2019

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Agata Falba
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 393