Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Piotr Buła,
- Aleksander Grzelak.

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2259)
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:
 

01.02.2019 r.:
- Piotr Jaworski
- Krzysztof Kamil Bachta

04.02.2019 r.:
- Józef Wojciech Gawron
- Mateusz Gątkowski
- Maciej Damian Mataczyński
- Mirosław Jan Panek

05.02.2019 r.:
- Grzegorz Zbigniew Borowiec
- Przemysław Tomasz Wasilewski
- Aleksander Marcin Ferenc
- Leszek Miron
- Leszek Milczarek
- Piotr Andrzej Guział
- Marcin Lewiński
- Paweł Piotr Gałuszka

08.02.2019 r.:
- Arkadiusz Damian Pikulik 

11.02.2019 r.:
- Agnieszka Chilmon
- Eryk Zbigniew Pyra
- Tadeusz Ludwik Wyrzykowski
- Andrzej Wojciech Hawryluk
- Grzegorz Sławomir Grzegorzewicz
- Robert Antoni Pijus
- Tomasz Mirosław Karpierz
- Piotr Benon Kołodziej 

pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
w styczniu 2019 r. w styczniu 2019 r.
w grudniu 2018 r. w grudniu 2018 r.
w listopadzie 2018 r. w listopadzie 2018 r.
w październiku 2018 r. w październiku 2018 r.
we wrześniu 2018 r. we wrześniu 2018 r.
w sierpniu 2018 r. w sierpniu 2018 r.
w lipcu 2018 r. w lipcu 2018 r.
w czerwcu 2018 r. w czerwcu 2018 r.
w maju 2018 r. w maju 2018 r.
w kwietniu 2018 r. w kwietniu 2018 r.
w marcu 2018 r. w marcu 2018 r.
w lutym 2018 r. w lutym 2018 r.
w styczniu 2018 r. w styczniu 2018 r.
w roku 2017 w roku 2017

 

Wzory dokumentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - plik w formacie docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - plik w formacie odt

Wzór wniosku o wydanie opinii na członka organu nadzorczego - plik w formacie docx
Wzór wniosku o wydanie opinii na członka organu nadzorczego - plik w formacie odt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

Data publikacji : 12.02.2019

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Agata Falba
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 433