Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Piotr Buła,
- Aleksander Grzelak.

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2259)
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:

05.11.2018 r.:
- Emilia Szkudlarz
- Michał Andrzej Banaczkowski
- Kazimierz Józef Janiak
- Remigiusz Adam Nadolny
- Anna Maria Napiórkowska
- Agnieszka Stryjewska
- Waldemar Micek
- Magdalena Kinga Dziubich-Trędewicz
- Tomasz Mariusz Heryszek

06.11.2018 r.:
- Marzena Magdalena Hebda-Sztandkie
- Ryszard Adam Stopa
- Rafał Marian Jedrzejewski
- Agata Patrycja Śmiechowska-Więczkowska
- Maciej Tomasz Terlecki
- Robert Paweł Gut
- Przemysław Jan Sztandera

09.11.2018 r.:
- Urszula Nowik-Krawczyk
- Joanna Kalawa
- Łukasz Piotr Piński
- Kamil Marian Gross
- Adam Lewandowski
- Filip Jan Gorczyca
- Bruno Isidro Vieira Gomes Ferreira
- Wojciech Nagel
- Alfred Józef Pilch
- Marta Zuzanna Pachulska
- Ewa Anna Suprun
- Łukasz Piotr Bogucki
- Artur Marcin Ryterski
- Mirosław Stanisław Surowaniec
- Paweł Mielcarz
- Leszek Milczarek
- Tomasz Jakubiak
- Tomasz Karol Wendt
- Monika Kruszewska
- Marcin Tomasz Sobczyk
- Maciej Piotr Bombol
- Rafał Robert Kos

13.11.2018 r.:
- Krzysztof Jarosław Żebryk
- Kamil Jeleński
- Karolina Kosowska-Raczek
- Radosław Winiarski
- Andrzej Paweł Jarema

16.11.2018 r.:
- Marcin Nowak
- Maciej Grzegorz Gołubowski
- Joanna Magdalena Senkowska
- Zbigniew Matuszczak
- Beata Agnieszka Orlik

20.11.2018 r.:
- Michał Adam Szaniawski
- Maciej Jacek Kalinowski
- Marek Posobkiewicz
- Maciej Dominik Styczyński
- Artur Piotr Paździor
- Jacek Guzicki

21.11.2018 r.:
- Łukasz Kowalczyk
- Beata Maria Świąć
- Tomasz Stanisław Zbróg
- Przemysław Gaj-Stępień
- Rafał Szymański
- Marek Wojciech Makuch

pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
w październiku 2018 r. w październiku 2018 r.
we wrześniu 2018 r. we wrześniu 2018 r.
w sierpniu 2018 r. w sierpniu 2018 r.
w lipcu 2018 r. w lipcu 2018 r.
w czerwcu 2018 r. w czerwcu 2018 r.
w maju 2018 r. w maju 2018 r.
w kwietniu 2018 r. w kwietniu 2018 r.
w marcu 2018 r. w marcu 2018 r.
w lutym 2018 r. w lutym 2018 r.
w styczniu 2018 r. w styczniu 2018 r.
w roku 2017 w roku 2017

 

Wzory dokumentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - plik w formacie docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - plik w formacie odt

Wzór wniosku o wydanie opinii na członka organu nadzorczego - plik w formacie docx
Wzór wniosku o wydanie opinii na członka organu nadzorczego - plik w formacie odt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

Data publikacji : 21.11.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Agata Falba
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1368