Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju

Komitet zniesiony zarządzeniem PRM z dnia 5 grudnia 2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 59
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

 

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, zwanego dalej „Komitetem Koordynacyjnym”, wchodzą:
1) przewodniczący – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
2) wiceprzewodniczący – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza lub podsekretarza stanu;
3) wiceprzewodniczący – minister właściwy do spraw finansów publicznych albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza lub podsekretarza stanu;
4) członkowie:
a) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
b) minister właściwy do spraw gospodarki,
c) minister właściwy do spraw informatyzacji,
d) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
e) minister właściwy do spraw nauki,
f) Minister Obrony Narodowej,
g) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
h) minister właściwy do spraw pracy,
i) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,
j) minister właściwy do spraw rozwoju wsi,
k) Minister Sprawiedliwości,
l) minister właściwy do spraw środowiska,
m) minister właściwy do spraw transportu,
n) minister właściwy do spraw wewnętrznych,
o) minister właściwy do spraw zdrowia,
p) Sekretarz do Spraw Europejskich,
albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, z zastrzeżeniem lit. i;
5) sekretarz – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 2. 1. W pracach Komitetu Koordynacyjnego mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego inni ministrowie właściwi w sprawach będących przedmiotem prac komitetu albo wyznaczeni przez tych ministrów przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu lub kierownicy urzędów centralnych.
2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego inne osoby, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem tych prac.

§ 3. 1. Przewodniczący może powoływać doraźne zespoły konsultacyjne.
2. Do prac w zespołach, o których mowa w ust. 1, przewodniczący zaprasza przedstawicieli strony samorządowej, środowiska akademickiego i społeczno-gospodarczego.

§ 4. 1. Realizując zadania określone w art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Komitet Koordynacyjny inicjuje, rozpatruje i opiniuje w szczególności:
1) projekty dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, w tym:
a) długookresowej strategii rozwoju kraju,
b) średniookresowej strategii rozwoju kraju,
c) innych strategii i programów rozwoju,
d) dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego kraju i polityki miejskiej;
2) projekt Krajowego Programu Reform, w szczególności pod kątem zgodności z działaniami przewidywanymi w średniookresowej strategii rozwoju kraju;
3) projekty dokumentów krajowych dotyczących programowania i wdrożenia perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, w tym projekt umowy partnerskiej oraz projekty krajowych programów operacyjnych;
4) projekty planów działań do dokumentów strategicznych;
5) projekty dokumentów prezentujących stan realizacji poszczególnych strategii, planów oraz innych przyjętych rozwiązań dotyczących polityki rozwoju, w tym także wymiaru terytorialnego polityki rozwoju oraz realizacji kontraktu terytorialnego;
6) raporty, analizy i prognozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej kraju i regionów zawierające rekomendacje w zakresie strategicznych wyzwań dla polityki rozwoju;
7) projekty wybranych regulacji o znaczeniu strategicznym;
8) projekty stanowisk prezentowanych na forach Unii Europejskiej dotyczących strategicznych wyzwań, w szczególności w zakresie perspektyw finansowych, projektów reform głównych, polityki spójności.
2. Komitet Koordynacyjny rozpatruje i opiniuje również inne sprawy powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. 1. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego są zwoływane przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch członków komitetu.
2. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego odbywają się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego.

§ 6. 1. Projekty dokumentów przewidziane do rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny są przesyłane do sekretarza drogą elektroniczną.
2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, sekretarz przygotowuje porządek obrad, który może być zmieniony lub uzupełniony na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka komitetu.
3. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego i porządkiem obrad, sekretarz przesyła członkom komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w jego pracach nie później niż na 4 dni przed datą posiedzenia.
4. Projekty dokumentów przesłane sekretarzowi później niż na 4 dni przed datą posiedzenia mogą być rozpatrzone przez Komitet Koordynacyjny na tym posiedzeniu, za zgodą przewodniczącego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Projekty dokumentów i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego referuje przewodniczący albo wskazani przez przewodniczącego: członek komitetu lub osoby zaproszone do prac w komitecie.
2. Członkowie Komitetu Koordynacyjnego mogą zgłaszać uwagi do rozpatrywanych projektów dokumentów.
3. Po rozpatrzeniu projektu dokumentu Komitet Koordynacyjny wydaje opinię i przyjmuje ją w drodze uchwały.
4. Z posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego sekretarz sporządza protokół.

§ 8. Obsługę Komitetu Koordynacyjnego zapewnia sekretariat komitetu usytuowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

§ 9. Sekretarz prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą prac Komitetu Koordynacyjnego.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk
 

Metadane

Data publikacji : 06.08.2012
Data modyfikacji : 06.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry