Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 24 marca 2009 r. przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), oraz w dniu 26 listopada 2011 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), uprzejmie informujemy, że zmianie uległy zarówno zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej, jak i sposób zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w bazie ogłoszeń w BIP KPRM.  Więcej informacji znajdą Państwo po zalogowaniu się do bazy ogłoszeń.

 

ZA FUNKCJONOWANIE BAZY OGŁOSZEŃ ODPOWIADA 
WYDZIAŁ INFORMATYKI CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  e-mail: krozycki@cuw.gov.pl


OPIEKUNEM MERYTORYCZNYM JEST DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ KPRM
 tel. 22 694 63 50, 22 694 72 56

Ewentualne problemy z otwieraniem poszczególnych stron bazy prosimy zgłaszać
e-mailem: krozycki@cuw.gov.pl lub bip@kprm.gov.pl

 

 

 

Wyszukiwanie informacji

Logowanie do systemu

WAŻNE!

Logując się do bazy ogłoszeń zalecamy skorzystanie z aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej wspierającej obsługę protokołu TLS.

Informacje dla ogłoszeniodawców

Informacje o naborze publikowane są w trybie ciągłym. Wyznaczeni w instytucjach pracownicy, po wprowadzeniu treści ogłoszenia do bazy ogłoszeń i wskazaniu daty jego publikacji, samodzielnie je zatwierdzają. Departament Służby Cywilnej KPRM, odpowiedzialny merytorycznie za bazę ogłoszeń, nie dokonuje korekt i zatwierdzania ogłoszeń. Od momentu opublikowania ogłoszenia na stronach BIP KPRM nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez osoby wprowadzające, ani przez pracowników departamentu. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia leży po stronie urzędu publikującego ogłoszenie.

Prosimy o nieprzesyłanie do KPRM żadnych potwierdzeń ani zawiadomień o ogłoszeniach wprowadzanych do bazy ogłoszeń. Potwierdzeniem dla Państwa jest wydruk zamieszczonego ogłoszenia wraz z pięciocyfrowym numerem nadanym przez bazę.

W celu założenia konta (nadania uprawnień do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń przed ich ukazaniem się) w internetowej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, urząd ubiegający się o taką możliwość powinien przesłać do administratora bazy ogłoszeń wypełniony i podpisany wniosek w formie papierowej (na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa) lub elektronicznie (zeskanowany wniosek na adres poczty elektronicznej: login-nabory@kprm.gov.pl).

Instrukcja wypełniania wniosku:

  1. W pozycji „Nazwa urzędu” należy wpisać nazwę urzędu, z ramienia którego zgłaszani będą pracownicy (edytorzy) z uprawnieniami do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń.
  2. W kolejnych wierszach należy wpisać dane edytora, który będzie upoważniony do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń w urzędzie zgłaszającym (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, w której zatrudniony jest edytor, służbowy adres poczty elektronicznej edytora).

Dane każdego edytora należy wprowadzić jako oddzielną pozycję – kolejny wiersz.

  1. W kolumnie „Nadanie” i „Odebranie” należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednio, czy uprawnienia mają być nadane (założenie konta pierwszy raz) lub odebrane (likwidacja konta w przypadku, gdy dany edytor już nie zajmuje się wprowadzaniem i modyfikowaniem informacji w bazie ogłoszeń).
  2. Każdy z edytorów podpisuje wniosek.
  3. Dyrektor generalny (kierownik) urzędu lub osoba upoważniona podpisuje wniosek dla edytora.

 

W związku ze współpracą Szefa KPRM z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie w służbie publicznej osób niepełnosprawnych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), nakładającej na pracodawców obowiązek osiągania określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, informujemy o możliwości umieszczania w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, oprócz obowiązkowych elementów wymaganych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), informacji zachęcającej osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy. Informacja taka, nie naruszając równości dostępu do służby cywilnej, podkreśla otwartość instytucji na osoby niepełnosprawne i brak barier w zatrudnianiu takich osób w danym urzędzie.

Data publikacji : 16 marca 2008, 00:00

Data modyfikacji : 25 lutego 2015, 09:35
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor dokumentu: Departament Służby Cywilnej KPRM

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3876226