Aktywa na sprzedaż

Ogłoszenia o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych publikowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za publikację ogłoszeń wymaganych rozporządzeniem odpowiadają spółki powstałe w wyniku komercjalizacji, w których ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, a uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Wybierz Strony