Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Bezpieczeństwa Narodowego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Jarosława Maćkowiak

zastępca dyrektora - Dorota Jęda

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 54
faks (+48) 22 621 67 03

 

Departament Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, analitycznej (w tym koordynacji działań instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwa narodowe, analizy informacji dotyczących zagrożeń w tym obszarze i rekomendacji odpowiednich rozwiązań), prawnej (opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów normatywnych i innych dokumentów), medialnej (informacyjna i prasowa), organizacyjnej, technicznej oraz kancelaryjno-biurowej Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych oraz sekretarza stanu Macieja Wąsika w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjalnych;

2)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w obszarze działania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.[1]));

3)     wykonywania zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów wobec służb specjalnych oraz wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn.zm.[2])).

 

[1])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730.

[2])    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000 i 1083.

Data publikacji : 30.07.2018

Data modyfikacji : 07.08.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Jolanta Przybył
Biuro Dyrektora Generalnego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 4030