Sekretariaty, Departamenty, Biura

b. Departament Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor -

zastępca dyrektora -

zastepca dyrektora - 

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 00
faks: (+48) 22 694 73 80
e-mail: drm@kprm.gov.pl

 

Departament Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady Ministrów oraz merytorycznej organizacji posiedzeń Rady Ministrów;

2)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Sekretarza Rady Ministrów;

3)     merytorycznego opracowywania scenariuszy posiedzeń Rady Ministrów przygotowywanych dla Prezesa Rady Ministrów, w tym w ramach obsługi systemu e‑Rada Ministrów;

4)     opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów oraz członków Kierownictwa Kancelarii, opinii dotyczących dokumentów przedkładanych pod obrady Rady Ministrów, w tym dotyczących trybu postępowania, na podstawie dokumentów i opinii przygotowanych przez właściwe organy administracji rządowej i komórki organizacyjne Kancelarii;

5)     przygotowywania, na potrzeby Sekretarza Rady Ministrów, propozycji porządków obrad Rady Ministrów i wykazów dokumentów rządowych i spraw przyjętych przez Radę Ministrów w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tzw. tryb obiegowy), zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów;

6)     nadzorowania obiegu dokumentów rządowych w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym zapewniania ich prawidłowej ewidencji w elektronicznym Systemie Rejestracji i Udostępniania Dokumentów „Syriusz”;

7)     dokumentowania procesu przyjmowania i podpisywania aktów normatywnych wydawanych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii oraz przyjmowanych przez Radę Ministrów projektów ustaw i innych dokumentów rządowych;

8)     przygotowywania ostatecznej redakcji projektów ustaw i aktów normatywnych przyjętych przez Radę Ministrów oraz wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii;

9)     przygotowywania ostatecznej redakcji stanowisk Rządu wobec pozarządowych inicjatyw ustawodawczych, w celu przekazania do Sejmu;

10)   przekazywania projektów ustaw do Sejmu, aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów do publikacji oraz rozpowszechniania niepublikowanych aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

11)   nadzorowania sporządzania zapisów dokumentujących przebieg posiedzenia Rady Ministrów i ich przechowywania, z zachowaniem wymogów przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz weryfikowania zgodności zapisów papierowych z utrwalonym zapisem dźwięku;

12)   opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Rady Ministrów i ich rozpowszechniania oraz monitorowania realizacji ujętych w nich ustaleń;

13)   monitorowania realizacji zadań wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz uchwał Rady Ministrów;

14)   prowadzenia wykazu prac legislacyjnych, obejmującego projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, i monitorowania jego realizacji;

15)   udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów informacji publicznej w zakresie dotyczącym prac Rady Ministrów – we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu;

16)   udostępniania w Rządowym Procesie Legislacyjnym informacji publicznej w zakresie dotyczącym prac Rady Ministrów – we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji;

17)   wykonywania prac edytorskich na potrzeby Departamentu i komórek organizacyjnych Kancelarii zapewniających obsługę Prezesa Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów, organów opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów, rad i zespołów obsługiwanych przez Kancelarię.
     
  1.  
Data publikacji : 26.07.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3506