Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Barbara SZYMBORSKA

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 63 64
faks (+48) 22 694 72 34

zastępca dyrektora - Monika KSIENIEWICZ

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 63 64
faks (+48) 22 694 72 34

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania realizuje zadania w zakresie:

1) obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;

2) przygotowywania projektów opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczących regulacji prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przestrzeganie zasad  równego traktowania, przy współpracy z Departamentem Prawnym;

3) opracowywania materiałów i informacji niezbędnych do dokonywania   analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie równego   traktowania, a także do inicjowania i koordynowania działań   zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do   ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie   etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek,   orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny we wszystkich   dziedzinach życia społecznego; 

4) przygotowywania materiałów i informacji niezbędnych do   monitorowania sytuacji w zakresie równego traktowania;

5) obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania  w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania problematyki     równego traktowania;

6)  organizacji współpracy Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z właściwymi organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;

7)  wykonywania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

8) współpracy - w roli Projektodawcy i Beneficjenta Systemowego - z Biurem Dyrektora Generalnego, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia, przy realizowaniu zadań wynikających z Programów Operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Data publikacji : 08.07.2008

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Szef KPRM
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5435