Sekretariaty, Departamenty, Biura

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Departament Służby Cywilnej

Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Dagmir Długosz
telefon (+48) 22 694 75 39
faks (+48) 22 694 65 45
e-mail: centrum@kprm.gov.pl

zastępca dyrektora - Wojciech Zieliński
telefon (+48) 22 694 68 31
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Maria Reutt
telefon (+48) 22 694 68 86
faks (+48) 22 694 68 08

zastępca dyrektora - Wojciech Michota
telefon (+48) 22 694 74 77
faks (+48) 22 694 67 64

 

1. Departament Służby Cywilnej realizuje zadania, wynikające z kompetencji Szefa Służby Cywilnej, w szczególności w zakresie:

 1. zapewnienia właściwych warunków współdziałania Szefa Służby Cywilnej z dyrektorami generalnymi urzędów;
 2. dokonywania przez Szefa Służby Cywilnej czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów generalnych urzędów;
 3. przeprowadzania naborów na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów oraz udziału przedstawiciela Szefa Służby Cywilnej w procesie naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowoścI w przebiegu procesu naboru na ww. stanowiska;
 4. wyznaczania członka korpusu służby cywilnej do zastępowania dyrektora generalnego urzędu w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska i niewyznaczenia osoby zastępującej;
 5. nadzoru nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 6. opracowywania projektów strategii oraz standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 7. projektowania i wdrażania narzędzi zarządzania kadrami służby cywilnej oraz monitorowania i analizy ich funkcjonowania;
 8. nadzoru nad postępowaniem kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie oraz procesu przygotowywania i realizowania mianowań w służbie cywilnej;
 9. gromadzenia i analizowania informacji o korpusie służby cywilnej;
 10. przenoszenia przez Szefa Służby Cywilnej urzędników służby cywilnej do innego urzędu;
 11. wyrażania przez Szefa Służby Cywilnej zgody na zatrudnienie w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
 12. odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej;
 13. prowadzenia przez Szefa Służby Cywilnej współpracy międzynarodowej w zakresie służby cywilnej, w tym współpracy z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi;
 14. przygotowywania oraz sprawowania prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w związku z uczestnictwem w pracach Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN);
 15. opracowywania i wdrażania zasad wynagradzania członków korpusu służby cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
 16. zapewnienia współdziałania Kancelarii z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie przygotowywania oraz wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej środków na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym obsługi rezerw celowych pozostających w dyspozycji Szefa Służby Cywilnej;
 17. planowania limitu mianowań urzędników służby cywilnej;
 18. monitorowania wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej;
 19. opracowywania zasad oraz przygotowywania projektów uchwał Rady Ministrów w sprawie procentowego podziału środków na dodatki specjalne między poszczególne urzędy;
 20. współdziałania – w roli Beneficjenta Systemowego – z Biurem Dyrektora Generalnego, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), przy realizowaniu zadań wynikających z Programów Operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 21. planowania, organizacji i nadzoru nad szkoleniami centralnymi w służbie cywilnej;
 22. opracowywania planów szkoleń w służbie cywilnej;
 23. przygotowywania, upowszechniania oraz promowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie wdrażania strategicznych i innowacyjnych metod zarządzania w administracji, ukierunkowanych na poprawę efektywności realizacji polityk rządowych;
 24. upowszechniania informacji oraz promocji służby cywilnej w Polsce;
 25. współdziałania z CIR w zakresie zapewnienia warunków upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej;
 26. zapewnienia dialogu Szefa Służby Cywilnej z przedstawicielami środowisk eksperckich i opiniotwórczych oraz związków zawodowych i organizacji społecznych w sprawach dotyczących służby cywilnej;
 27. współpracy z KSAP oraz z instytucjami administracji publicznej w zakresie organizacji pierwszego zatrudnienia absolwentów KSAP;
 28. nadzoru nad zgodną z przepisami ustawowymi i statutem działalnością KSAP;
 29. współpracy z Departamentem Prawnym przy przygotowywaniu odpowiedzi i wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych, w zakresie zadań Departamentu;
 30. zapewnienia właściwej organizacji prac Szefa Służby Cywilnej.

2. Departament Służby Cywilnej realizuje ponadto zadania w zakresie:

 1. obsługi organizacyjno-kancelaryjnej Rady Służby Cywilnej;
 2. obsługi organizacyjno-kancelaryjnej Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;
 3. przygotowywania analiz i opinii na temat wniosków kierowanych do Szefa Kancelarii dotyczących podziału rezerwy celowej oraz projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń i limitów zatrudnienia wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych;
 4. wykonywania innych poleceń Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Zastępcy Szefa Kancelarii i Szefa Służby Cywilnej.

 

 •  
 • Data publikacji : 28.03.2018

  Rejestr zmian Wersje dokumentu
  Autor : Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
  Osoba publikująca: Beata Żmijewska
  Centrum Informacyjne Rządu

  liczba wejść: 14360