Wyniki kontroli

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ujednoliciła zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez jednostki administracji rządowej, m.in. poprzez wprowadzenie zasad dotyczących sposobu dokumentowania wyników kontroli.

Forma dokumentu zależy od przyjętego trybu kontroli: w trybie zwykłym jest to wystąpienie pokontrolne (poprzedzone projektem wystąpienia pokontrolnego), w trybie uproszczonym – sprawozdanie z kontroli, natomiast informacja o wynikach kontroli jest dopuszczalna w obu trybach.

Wystąpienie pokontrolne zawiera przede wszystkim ocenę kontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których ją oparto oraz przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto w dokumencie tym mogą być zawarte zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. W razie konieczności wystąpienie może zawierać także ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości.

Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, które zawiera opis ustalonego stanu faktycznego wraz z jego oceną. Fakultatywnym elementem są zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek, w wyznaczonym terminie, poinformować o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wyniki kontroli stanowiących informację publiczną udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadza kontrole, których wyniki stanowią informację niejawną i nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej.

Kierownik jednostki kontrolującej, w uzasadnionych przypadkach, może sporządzić informację o wynikach kontroli. Jest to syntetyczny dokument zawierający ustalenia jednej bądź kilku kontroli. Obowiązkowo informacja jest przesyłana jednostce nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką kontrolowaną. Dodatkowo może być również przekazana do innych jednostek, nawet jeżeli nie podlegały one kontroli. Informacja jest wskazana w szczególności, kiedy wyniki kontroli bądź wnioski mają charakter systemowy.

Data publikacji : 24.11.2010

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Piotr Krasiński
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 11226