Procedura kontroli

Najważniejsze etapy kontroli, wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej:

 1. Zarządzenie kontroli planowej lub doraźnej przez kierownika jednostki kontrolującej.
 2. Przygotowanie kontroli w formie programu kontroli, złożenie przez kontrolera pisemnego oświadczenia o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli oraz wydanie kontrolerowi upoważnienia do kontroli.
 3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych, których istotą jest dokonanie przez kontrolerów – z poszanowaniem praw i obowiązków kontrolowanego, określonych przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami postępowania kontrolnego (prawdy obiektywnej, podmiotowości, kontradyktoryjności, pisemności) – ustaleń stanu faktycznego w badanym obszarze na podstawie dowodów kontroli, które powinny być rzetelne, stosowne i racjonalne. Kontrolerzy podlegają przepisom o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, bhp oraz innym, szczególnym, obowiązującym w danej jednostce.
 4. Wyniki kontroli dokumentuje się w formie projektu wystąpienia pokontrolnego, zawierającego ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisywany jest przez kontrolera i kierownika komórki do spraw kontroli.
 5. Przekazanie kierownikowi jednostki kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego
  z pouczeniem o prawie zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, pisemnych zastrzeżeń. Zastrzeżenia są rozpatrywane przez kierownika komórki do spraw kontroli.
 6. Opracowanie wystąpienia pokontrolnego obejmującego treść projektu wystąpienia i wyniki analizy zastrzeżeń, a w razie potrzeby również zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej oraz ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości.
 7. Wystąpienie pokontrolne kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej, który ma obowiązek poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Treść wystąpień pokontrolnych oraz odpowiedzi na nie udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
 8. Jednostka kontrolująca monitoruje realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 9. Kontrola może być przeprowadzana również w trybie uproszczonym, w którym sporządza się sprawozdanie z kontroli, podpisywane przez kierownika jednostki kontrolującej. Sprawozdanie zawiera opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego swoje stanowisko.
 10. W uzasadnionych przypadkach sporządza się informację o wynikach kontroli, która może zawierać wyniki więcej niż jednej kontroli. Kierownik jednostki kontrolującej przesyła informację kierownikowi jednostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką kontrolowaną, ten zaś może rozesłać ją do innych organów lub jednostek, które uzna za właściwe.
Data publikacji : 24.11.2010

Data modyfikacji : 03.12.2012
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Piotr Krasiński
Osoba publikująca: Małgorzata Juras
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 14545