Metodyka kontroli

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w art. 8 ust. 1 pkt 3 upoważniła Prezesa Rady Ministrów do określenia standardów kontroli w administracji rządowej. W dniu 31 sierpnia 2017 r. Standardy kontroli w administracji rządowej, przygotowane przez Centrum Oceny Administracji zostały podpisane przez Szefa KPRM, działającego z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. Obowiązek publikacji Standardów w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM został wskazany w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o kontroli.

Do 30 sierpnia 2017 r. obwowiązywały Standardy kontroli w administracji rządowej z 10 lutego 2012 r. Natomiast wcześniej do 31 grudnia 2011 r. obowiązywały postanowienia Wytycznych w sprawie kontroli w administracji rządowej, wydanych przez Szefa KPRM 14 lipca 2009 r., na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.).

Dokumenty odnoszące się do metodyki kontroli, w tym Ramowy program kontroli IT oraz Formularz RODO zostały opublikowane w zakładce "BIP KPRM > Kontrola i nadzór > Dokumenty > Standardy kontroli w administracji rządowej".

Objaśnienie najważniejszych terminów dotyczących kontroli i audytu zawiera „Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej".

Pomocne strony:

Metodyka kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz tłumaczenia wybranych Międzynarodowych standardów najwyższych organów kontroli – http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/

Metodyka kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx

Metodyka audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/metodyka oraz Baza wiedzy MF o audycie wewnętrznym – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/baza-wiedzy

Standardy i komunikaty Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-sektorze-publicznym/standardy-i-wytyczne oraz Baza wiedzy MF o kontroli zarządczej – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-sektorze-publicznym/baza-wiedzy

Data publikacji : 01.09.2017

Data modyfikacji : 27.11.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : COA
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3721