Kontrole w ramach PO KL

Do 1 lutego 2016 r. Departament Kontroli i Nadzoru (obecnie Centrum Oceny Administracji) stanowił funkcjonalnie część Instytucji pośredniczącej II stopnia dla działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z tego tytułu prowadził kontrole beneficjentów projektów systemowych (Departament Służby Cywilnej KPRM, Departament Analiz Strategicznych KPRM, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rządowe Centrum Legislacji, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w KPRM), beneficjentów wybranych w trybie konkursowym (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych) oraz wykonawców zawartych przez nich umów (najczęściej przedsiębiorców realizujących szkolenia dla administracji publicznej).

Kontrole przeprowadzone przez były Departament Kontroli i Nadzoru KPRM projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2015.

Lp.

Temat

Beneficjent / Wykonawca

Ocena

2014 r.

1

Prawidłowość realizacji projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia, potrzebne są znaczne usprawnienia.

2

Prawidłowość realizacji projektu „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”.

Rządowe Centrum Legislacji

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

3

Prawidłowość realizacji projektu „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”.

Uniwersytet Warszawski, 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny. W przypadku realizacji w przyszłości projektów ze środków UE w ramach EFS, byłyby potrzebne działania zapewnianiające zgodność wdrażania projektu z harmonogramem realizacji i harmonogramem płatności.

4

Prawidłowość realizacji projektu „Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

5

Prawidłowość realizacji projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Departament Służby Cywilnej KPRM

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

6

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej dla pracowników urzędów administracji skarbowej pn. „Analiza sprawozdań finansowych” w ramach projektu „Wsparcie reformy administracji skarbowej”.

Departament Służby Cywilnej KPRm/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Szkolenie zostało zrealizowane prawidłowo.

7

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej dla pracowników Rządowego Centrum Legislacji pełniących obowiązki z zakresu legislacji oraz pracowników kadry zarządzającej RCL w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych w ramach projektu „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”.

Rządowe Centrum Legislacji/J.B Auto Hotel Bogusław Jaszczak, Hotel Borowina,

Kontekst HR Polska Sp. z o.o.

Szkolenie zostało zrealizowane prawidłowo.

8

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej dla pracowników ZUS pn. „Obsługa spraw płatnika składek na podstawie rozliczeń prowadzonych w systemie e-SEKiF” w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie zostało zrealizowane prawidłowo, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

9

Prawidłowość realizacji usługi pn. „2-semestralne studium podyplomowe z zakresu projektowania i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej” w ramach projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wykłady i laboratoria 19 maja 2014 r. w ramach studium zostały zrealizowane prawidłowo.

10

Prawidłowość realizacji usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia konferencji, spotkań grupy roboczej i spotkań konsultacyjnych w ramach projektu „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej”.

Departament Służby Cywilnej KPRM/KDK Sp. z o.o.

Konferencja, która odbyła się 28 maja 2014 r. została zorganizowana prawidłowo.

11

Prawidłowość realizacji usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia konferencji pn. „Mechanizm uczenia się w politykach publicznych” w ramach projektu „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”.

Uniwersytet Warszawski,

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG/Jet Events sp. z o.o.

Konferencja została zrealizowana prawidłowo.

12

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej pn. „Szkolenie dla liderów wdrażania konsultacji publicznych on-line” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”.

Departament Służby Cywilnej KPRM/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Szkolenie zostało zorganizowane prawidłowo.

13

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej pn. „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych” w ramach projektu „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012”.

Ministerstwo Finansów/Konsorcjum złożone z firm: WYG International Sp. z o.o., WYG PSDB Sp. z o.o.

Szkolenie zostało zrealizowane prawidłowo, z zastrzeżeniem dotyczącym uchybienia w oznakowaniu sali szkoleniowej w pierwszym dniu szkolenia.

14

Prawidłowość realizacji warsztatów zarządzania procesowego w ramach zawartej umowy w przedmiocie wdrożenia i doskonalenia zarządzania procesowego, zarządzania przez cele, zarządzania przez kompetencje w urzędach administracji rządowej niezespolonej w ramach projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Departament Służby Cywilnej KPRM/PwC Polska Sp. z o. o.

Warsztaty z zarządzania procesowego zostały zorganizowane prawidłowo.

15

Kontrola trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu „Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego”.

Departament Analiz Strategicznych KPRM

Działania Beneficjenta w kontrolowanych obszarach oceniono jako prawidłowe.

2015 r.

1

Prawidłowość realizacji projektu "Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012".

Ministerstwo Finansów

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

2

Prawidłowość realizacji projektu „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012”.

Ministerstwo Finansów

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

3

Prawidłowość realizacji projektu „Wsparcie reformy administracji skarbowej”.

Departament Służby Cywilnej KPRM

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

4

Prawidłowość realizacji projektu "Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej".

Departament Służby Cywilnej KPRM

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

5

Prawidłowość realizacji szkolenia w ramach zadania 4 Szkolenia specjalistyczne dla kadry kierowniczej RCL w ramach projektu "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej".

Rządowe Centrum Legislacji/„Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło”,

„Grupa Tomasz Owczarek”

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone prawidłowo.

6

Prawidłowość realizacji usługi zorganizowania spotkania grupy roboczej ds. zarządzania jakością w ramach projektu „Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej”.

Departament Służby Cywilnej KPRM/KDK Sp. z o.o.

Spotkanie grupy roboczej ds. zarządzania jakością zostało zorganizowane prawidłowo.

7

Prawidłowość realizacji usługi szkoleniowej pn. „Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego” w ramach projektu "Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012".

Ministerstwo Finansów/PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

Szkolenie w dniach 12-13 maja 2015 r. nie było w pełni realizowane prawidłowo. Stwierdzono istotne odstępstwa od części postanowień umowy z Wykonawcą.

*Ocena dokonana zgodnie z zasadami, trybem i kategoriami wskazanymi w Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Informacje na temat systemu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie:

http://www.efs.kprm.gov.pl/

Data publikacji : 24.11.2010

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Justyna Sidoruk
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 1601