Dostęp do archiwum

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 t. j.), prowadzi archiwum wyodrębnione – Archiwum Rady Ministrów. Archiwum zapewnia ewidencję, przechowywanie oraz ochronę dokumentacji przekazanej przez komórki organizacyjne urzędu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zbiory Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obejmują lata 1945-2011.

Zasób archiwalny przechowywany jest w postaci: akt papierowych, skanów, mikrofilmów, mikrofisz.

Archiwum przechowuje dokumentację:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 1997) – akta, mikrofisze
  • Urzędu Rady Ministrów (1952-1996) – akta, mikrofilmy, mikrofisze, skany
  • Prezydium Rady Ministrów (1945-1952) – mikrofilmy, skany
  • Urzędu Służby Cywilnej (1997-2006) – akta

Archiwum Rady Ministrów jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–16.00.  W tych godzinach można uzyskać informację telefoniczną pod numerami: 22 6946973, 22 6946972,  22 694 6251, 22 694 6433 lub 22 694 6461 (Pracownia Zabezpieczania Zasobu).

Zgody na udostępnianie akt udziela Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o udostępnienie należy kierować do osób upoważnionych przez Szefa KPRM do udzielania zgody: Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego lub Naczelnika Wydziału Archiwum Rady Ministrów. We wniosku należy podać tytuły materiałów archiwalnych bądź temat, którego dotyczą, cel wykorzystania materiałów archiwalnych, a także nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i nr dowodu tożsamości oraz adres do korespondencji osoby ubiegającej się o udostępnienie. Wniosek może mieć formę pisma (wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub wypełnionego formularza zgłoszenia w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych z Archiwum Rady Ministrów.

Zasady udostępniania materiałów z zasobu Archiwum Rady Ministrów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161). Na podstawie tego rozporządzenia udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Rady Ministrów jest odpłatne. Koszt wykonania skanu lub kserokopii czarno-białej jednej strony formatu A4 wynosi 2 zł. W celu uzyskania kopii należy wypełnić udostępniane przez Archiwum zamówienie.

Uprzejmie informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, kontaktując się z pracownikami Archiwum, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM-Polski System Języka Migowego, SJM-System Języka Migowego). Aby skorzystać z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona musi każdorazowo zgłosić ten fakt – drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty – na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą. Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową musi być zgłoszone na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W obu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Kancelarii.

W celu umożliwienia zapewnienia właściwej organizacji ze strony urzędu uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych Archiwum Rady Ministrów formularza zgłoszeniowego osoby przybranej lub/i zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową.

Adres e-mail: archiwum@kprm.gov.pl  

Adres do korespondencji:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
Siedziba Archiwum Rady Ministrów:
ul. Sulkiewicza 14 (wejście od ul. Belwederskiej 46/50)
00-758 Warszawa

Data publikacji : 08.08.2012

Data modyfikacji : 25.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Anna Barszcz, Archiwum Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 30791